PROJEKTY EU

ICF WOOD Paweł Fąfara, ul. Rzeszowska 37b, 38-120 Czudec zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci prasy do klejenia drewna, urządzenia do łączenia drewna na wczepy klinowe i strugarki czterostronnej w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA ICF WOOD W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/17.

 

Załączniki:

  1. Zał. nr 1_Formularz ofertowy_ICF WOOD
  2. Zał. nr 2_Oświadczenie o braku powiązań_ICF WOOD
  3. Zapytanie ofertowe_ICF WOOD

 


ICF WOOD Paweł Fąfara, ul. Rzeszowska 37b, 38-120 Czudec przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci prasy do klejenia drewna, urządzenia do łączenia drewna na wczepy klinowe i strugarki czterostronnej w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA ICF WOOD W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa
I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18- 0016/17.

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego_ICF WOO_CZĘŚĆ I
  2. Informacja o wynikach postępowania ofertowego_ICF WOO_CZĘŚĆ II
  3. Informacja o wynikach postępowania ofertowego_ICF WOO_CZĘŚĆ III