PROJEKTY EU

ICF WOOD Paweł Fąfara, ul. Rzeszowska 37b, 38-120 Czudec przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację działań związanych z identyfikacją i wizualizacją marki oraz działań związanych z wdrożeniem zalecanych w strategii działań marketingowych nawiązujących do marki ICF WOOD w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA ICF WOOD W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/17.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania.


Informujemy, iż firma ICF WOOD Paweł Fąfara zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
pt. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA ICF WOOD W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ

W wyniku realizacji projektu firma ICF WOOD Paweł Fąfara wdrożyła rekomendacje wskazane w strategii opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW w postaci innowacji produktowej, marketingowej, organizacyjnej i procesowej.

Wartość projektu: 4 997 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 59.62%

 


 

ICF WOOD Paweł Fąfara, ul. Rzeszowska 37b, 38-120 Czudec zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na:

 1. REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z IDENTYFIKACJĄ I WIZUALIZACJĄ MARKI, w tym:
 • wykonanie restylingu identyfikacji wizualnej i brandbooku marki,
 • stworzenie systemu nazewnictwa dla kolekcji, produktów i półproduktów,
 1. REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM ZALECANYCH W STRATEGII DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NAWIĄZUJĄCYCH DO MARKI ICF WOOD, w tym:
 • opracowaniu materiałów promocyjnych i wsparcia sprzedaży,
 • zaprojektowaniu wzorcowego elementu wsparcia sprzedaży produktów wraz z wdrożeniem,
 • zaprojektowaniu katalogu oferty półproduktów, produktów i kolekcji,
 • stworzeniu projektu strony internetowej oraz opracowanie graficzne projektu strony www,

w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA ICF WOOD W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/17.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 3/DST/18
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Wzór metodyki realizacji usługi – Załącznik nr 3.
 5. Wzór zestawienia potwierdzającego, iż Oferent posiada doświadczenie w zakresie projektowania, przeprojektowania lub restylingu marek wraz z wdrożeniem – Załącznik nr 4.
 6. Wzór zestawienia potwierdzającego, iż Oferent posiada doświadczenie w realizacji usług kompleksowego projektowania wraz z wdrożeniem – Załącznik nr 5.
 7. Wzór zestawienia potwierdzającego, iż Oferent posiada doświadczenie w realizacji usług o wartości co najmniej 10 tys. PLN netto – Załącznik nr 6.

 

Informujemy, iż firma ICF WOOD Paweł Fąfara realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA ICF WOOD W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Wartość projektu: 6 150 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 59.62%

 


ICF WOOD Paweł Fąfara, ul. Rzeszowska 37b, 38-120 Czudec zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci prasy do klejenia drewna, urządzenia do łączenia drewna na wczepy klinowe i strugarki czterostronnej w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA ICF WOOD W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/17.

 

Załączniki:

 1. Zał. nr 1_Formularz ofertowy_ICF WOOD
 2. Zał. nr 2_Oświadczenie o braku powiązań_ICF WOOD
 3. Zapytanie ofertowe_ICF WOOD

 


ICF WOOD Paweł Fąfara, ul. Rzeszowska 37b, 38-120 Czudec przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci prasy do klejenia drewna, urządzenia do łączenia drewna na wczepy klinowe i strugarki czterostronnej w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA ICF WOOD W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa
I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18- 0016/17.

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego_ICF WOO_CZĘŚĆ I
 2. Informacja o wynikach postępowania ofertowego_ICF WOO_CZĘŚĆ II
 3. Informacja o wynikach postępowania ofertowego_ICF WOO_CZĘŚĆ III