europe

Projekty EU

ICF WOOD Paweł Fąfara, ul. Rzeszowska 37b, 38-120 Czudec przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację działań związanych z identyfikacją i wizualizacją marki oraz działań związanych z wdrożeniem zalecanych w strategii działań marketingowych nawiązujących do marki ICF WOOD w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA ICF WOOD W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/17.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania.

ICF WOOD Paweł Fąfara, ul. Rzeszowska 37b, 38-120 Czudec zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na:

REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z IDENTYFIKACJĄ I WIZUALIZACJĄ MARKI, w tym:
wykonanie restylingu identyfikacji wizualnej i brandbooku marki,
stworzenie systemu nazewnictwa dla kolekcji, produktów i półproduktów,
REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM ZALECANYCH W STRATEGII DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NAWIĄZUJĄCYCH DO MARKI ICF WOOD, w tym:
opracowaniu materiałów promocyjnych i wsparcia sprzedaży,
zaprojektowaniu wzorcowego elementu wsparcia sprzedaży produktów wraz z wdrożeniem,
zaprojektowaniu katalogu oferty półproduktów, produktów i kolekcji,
stworzeniu projektu strony internetowej oraz opracowanie graficzne projektu strony www,
w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA ICF WOOD W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/17.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 3/DST/18 Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2. Wzór metodyki realizacji usługi – Załącznik nr 3. Wzór zestawienia potwierdzającego, iż Oferent posiada doświadczenie w zakresie projektowania, przeprojektowania lub restylingu marek wraz z wdrożeniem – Załącznik nr 4. Wzór zestawienia potwierdzającego, iż Oferent posiada doświadczenie w realizacji usług kompleksowego projektowania wraz z wdrożeniem – Załącznik nr 5. Wzór zestawienia potwierdzającego, iż Oferent posiada doświadczenie w realizacji usług o wartości co najmniej 10 tys. PLN netto – Załącznik nr 6.

ICF WOOD Paweł Fąfara, ul. Rzeszowska 37b, 38-120 Czudec zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci prasy do klejenia drewna, urządzenia do łączenia drewna na wczepy klinowe i strugarki czterostronnej w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA ICF WOOD W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/17.

Załączniki:

Zał. nr 1_Formularz ofertowy_ICF WOOD Zał. nr 2_Oświadczenie o braku powiązań_ICF WOOD Zapytanie ofertowe_ICF WOOD Informacja o wynikach postępowania ofertowego_ICF WOO_CZĘŚĆ I Informacja o wynikach postępowania ofertowego_ICF WOO_CZĘŚĆ II Informacja o wynikach postępowania ofertowego_ICF WOO_CZĘŚĆ III